ด้านศาสนาและความเชื่อ

         พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนยามตกทุกข์ได้ยาก และเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ก่อให้เกิด ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมโดยรวม ภูเก็ตซักรีด ในฐานะองค์กรหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยเสมอมา ยกตัวอย่างเช่น
 
มอบปัจจัยเพื่อร่วมพัฒนาวัดวิชิตสังฆารามในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
มอบปัจจัยเพื่อร่วมพัฒนาวัดป่าอร่ามวัฒนารามในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
มอบปัจจัยเพื่อร่วมพัฒนาวัดขจรรังสรรค์ในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
 
         โดยทั้งสามแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่คู่กับสังคมภูเก็ตโดยเป็นที่พักพิงทางใจของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมาเป็นระยะ
เวลายาวนาน ภูเก็ตซักรีดยังให้การสนับสนุน งานพิธี และงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีทอดกฐิน, ประเพณีถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ) และการทำบุญทอดผ้าป่า ตามโอกาสและวาระต่างๆอยู่เสมอ
 
ในจังหวัดภูเก็ต นอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีลูกหลานชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีการสร้างศาลเจ้าต่างๆ ขึ้นตามความเชื่อเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้า ภูเก็ตซักรีดให้การสนับสนุนศาลเจ้าปุดจ้อหรือศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ในด้านต่างๆ เช่น มอบเครื่องกำเนิดไอน้ำ Boiler ให้ศาลเจ้าไว้ใช้ในงานพิธีที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทางศาลเจ้าจึงต้องทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวนหลายร้อยคนต่อวัน เครื่องกำเนิดไอน้ำนี้จะช่วยให้การทำอาหาร และหุงข้าวรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น ภูเก็ตซักรีดยังคงดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องนี้ให้กับศาลเจ้าปุดจ้อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 

ด้านการศึกษา

         การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนโดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ชาติในอนาคต ภูเก็ตซักรีด ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานของพนักงานได้รับการศึกษา เช่น ให้ความช่วยเหลือพนักงานในรายที่มีบุตรหลายคนและมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในช่วงบุตรหลานเปิดเทอมการศึกษา ภูเก็ตซักรีดจึงมอบเงินช่วยเหลือ ทั้งโดยการให้เปล่า และโดยการให้เงินยืม

        ภูเก็ตซักรีดให้การสนับสนุนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสและวาระต่างๆอยู่เสมอ เช่น ให้การสนับสนุนชมรม เทเบิลเทนนิสภูเก็ต ในงานภูเก็ตเกมส์ครั้งที่ 21 และให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อสมทบ ทุนเข้ากองทุนจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

         ในปัจจุบัน ภัยธรรมชาติได้เกิดขื้นทั่วโลก ทั้งเหตุการณ์ซึนามิที่ภูเก็ตและญี่ปุ่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วมใน หลายประเทศทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ทำลายธรรมชาติและขาดความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างถูกต้อง ภูเก็ตซักรีด ตระหนักถึงความเดือนร้อน และความคลาดแคลนด้านต่างๆ ในชุมชนที่เกิดภัยภิบัติเป็นอย่างดี จึงได้ เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆที่ระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติตามโอกาสและวาระต่างๆ เช่น มอบเงินบริจาค ผ่านทางไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2554
 
         ภูเก็ตซักรีด ได้ร่วมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยการสร้างความเข้าใจร่วมกับกลุ่มผู้ใช้บริการในเรื่องต่างๆ เพื่อการประหยัดทรัพยากร เช่น ขอความร่วมมือจากโรงแรมต่างๆในการส่งคืนไม้แขวนเสื้อให้ครบตามจำนวน เนื่องจากไม้ แขวนเสื้อ 1 อัน ประกอบด้วย เหล็กและพลาสติกซึ่งหากนำมารวมกันหลายอันก็จะประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากนำไม้แขวนเสื้อกลับมาหมุนเวียนใช้งาน และควบคุมการสูญหายของไม้แขวนเสื้อได้ ก็จะสามารถลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติไปได้มาก ภูเก็ตซักรีดเข้าร่วมโครงการ อี เอ็ม เพื่อประชาชน 84หมื่นลูก 84หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภูเก็ตซักรีดได้มอบบรรจุภัณฑ์ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 17ถัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว
 

ด้านสันทนาการ และความบันเทิง

        ภูเก็ตซักรีดให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆในการจัดงานสันทนาการภายในองค์กร ตามโอกาสและวาระต่างๆโดยเลือกตามความเหมาะสมของงาน และประโยชน์ต่อองค์กรนั้นๆ โดยงานสันทนาการที่ภูเก็ตซักรีดเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นไปเพื่อสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน เช่น ภูเก็ตซักรีดได้มอบ ตู้เย็น โทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน และอื่นๆ อีกหลายรายการ เพื่อเป็นของรางวัลร่วมในการจัดงานสันทนาการประจำปีขององค์กรต่างๆ โดยภูเก็ตซักรีดเชื่อว่า หากพนักงานในองค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจกับภูเก็ตซักรีด มีความเข้าใจกัน ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ก็จะส่งผลให้งานทั้งหมด และสังคมโดยรวมดำเนินไปอย่างปกติสุข
 
จาก: คุณวิรัตน์ โชคลานา
Assistant Night Manager (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

" การบริการที่รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม สภาพผ้าที่ออกมา สะอาด หอม เรียบร้อยดี "
จาก: คุณอำนวย แซ่น่ำ
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" บริษัท ภูเก็ตซักรีด เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งผ้าตรงเวลาได้ทันความต้องการของลูกค้ามีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้ บริการดี ใส่ใจลูกค้า "
จาก: คุณวราภรณ์ คำสุรีย์
ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม/บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ท (ป่าตอง)

  • พนักงานสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • ความสะอาดดี รักษาคุณภาพของ
    ความสะอาดได้ดี
  • ให้ความร่วมมือกับองค์กรดี ในเวลาที่ร้องขอเพิ่มจากสัญญา
  • ยอมรับและแก้ไขปรับปรุงในข้อตำหนิ
จาก: คุณพิเชษฐ์ เมืองสุวรรณ
Executive Housekeeper (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม บ้านไทย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ผ้าสะอาด ได้มาตรฐาน เคมีที่ใช้ไม่ทำลายอายุงานของผ้า บริการตรงเวลา เมื่อมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษก็ให้ความร่วมมือดี พนักงานสุภาพ-เรียบร้อย ช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานโรงแรมโดยไม่ต้องร้องขอ "
จาก: คุณสมศรี พึ่งแรง
Housekeeping director (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม ภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ได้ไปเยี่ยมชมแล้ว ก็รู้สึกมั่นใจในการทำงานเพราะเป็นระบบมีมาตรฐาน อุปกรณ์ทันสมัย ครบครัน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความชำนาญงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพของการซักรีด และมั่นใจที่เลือกใช้บริการกับภูเก็ตซักรีด "
จาก: คุณจำรัส ทอดทิ้ง
หัวหน้าฝ่ายซักรีด (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม คลับเมด ภูเก็ต

"เรื่องบริการของภูเก็ตซักรีดต่อโรงแรมคลับเมด ดีมาตลอด ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที คุณภาพดีมาตลอด ในเรื่องของเวลารับส่งมีปัญหาน้อยมาก ทางโรงแรมคลับเมดก็เชื่อมั่นและใช้บริการของ บริษัท ภูเก็ตซักรีด มาตลอด 27 ปี"
© Copyright 2012 www.phuketlaundry.co.th All rights reserved. Design & Develop by PhuketWindow.com